Зачекайте
000080

керівник експертної групи енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства Директорату енергоефективності

Енергетика
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат енергоефективності
експертна група енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче магістра

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері ЖКГ, теплоенергетики, використання паливно-енергетичних ресурсів

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ щодо використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів державної політики, використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства, розроблення пропозицій щодо її впровадження або коригування;
- нормативно-правове регулювання щодо використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства;
- підготовку пропозицій щодо визначення основних пріоритетів та напрямів проведення державної політики використання паливно-енергетичних ресурсів в сфері житлово-комунального господарства;
- здійснення постійного аналізу стану справ ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та виявлення нових проблем у зазначеній сфері на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подання їх на розгляд генеральному директору;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства за визначеними показниками поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, підготовку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- здійснення координації залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
- надання в межах своєї компетенції експертної оцінки проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими директоратами міністерства або іншими державними органами;
- розробку та погодження державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
- співпрацю з Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України щодо реалізації державної політики використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
- розробку заходів, спрямованих на формування та ефективну реалізацію державної політики з питань проведення реформи енергоефективності в житлово-комунальному господарстві;
- розробку та координацію програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії;
- підготовку пропозицій щодо енергоефективності та застосування технічних та технологічних рішень в інвестиційних та інноваційних проектах, які пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних, інвестиційних та інших коштів;
- аналіз та узагальнення інформації щодо енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, підготовку пропозицій щодо підвищення енергозбереження;
- здійснення вивчення прогресивного світового та вітчизняного досвіду з питання запровадження заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та підготовку пропозицій щодо можливостей та шляхів його впровадження;
- здійснення співпраці з Державною установою «Фонд енергоефективності» щодо ефективного запровадження заходів з енергоефективності в житловому фонді країни;
- сприяння в межах повноважень реалізації оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- здійснення в межах компетенції співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфери енергоефективності, з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, запровадження сучасних заходів з енергозбереження, використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- розробку проектів нормативно-правових актів з питань енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України, бере участь у їх погодженні, готує та бере участь у підготовці експертних висновків до законопроектів, що перебувають на розгляді в Верховній Раді України з питань енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства;
- узагальнення пропозицій експертів експертної групи щодо формування та реалізації державної політики з питань енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України;
- співпрацю з центральними органами виконавчої влади, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями з питань енергозбереження в сфері житлово-комунальному господарства;
- ефективну взаємодії та профільну комунікацію експертної групи з іншими працівниками директорату та Мінрегіону;
3) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
4) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
5) бере участь у бюджетному процесі на рівні міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
6) бере в установленому порядку участь у розробленні Державної програми економічного та соціального розвитку України, забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм з питань, що належать до компетенції директорату;
7) бере участь в межах компетенції у реалізації інвестиційних та пілотних проектів використання паливно-енергетичних ресурсів у сферах житлово-комунального господарства;
8) бере участь у реалізації положень, визначених нормативно-правовими актами, щодо стимулювання заміщення природного газу іншими видами палива у сфері теплопостачання;
9) бере участь у впровадженні новітніх технологій і обладнання спрямованих на технічну модернізацію об’єктів житлово-комунального господарства та для скорочення витрат енергетичних та матеріальних ресурсів під час надання житлово-комунальних послуг;
10) бере участь у підготовці проектів за механізмами реалізації положень Кіотського проколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля від об’єктів житлово-комунального господарства та схемами «зелених інвестицій»;
11) подає Генеральному директору Директорату енергоефективності розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції;
12) здійснення інших функцій відповідно до покладених на нього завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

наказ 302 4 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6900 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
35 000 – 45 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 24


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 50
06.10.2017

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація